Регистрирајте се на freelearning.edu.mk
Корисничко име


Лозинка


Потврди лозинка


E-mail
Име


Презиме


Улога

Средно училиште

Град

Слика

Администратор
Почитувани корисници,

Упатството за користење на порталот можете да го погледнете на овој линк

Порталот freelearning.edu.mk сега овозможува и модул којшто ја чита содржината на материјалите на македонски јазик. За негово активирање или деактивирање се притиска комбинацијата CTRL + F11.
Дополнително, можете да го активирате преку клик на овој линк
Најпосетени материјали
  • Активни корисници
user user user user user user user user user
similar similar line similar similar line similar similar line similar similar line similar similar
  • Статистики
  • 262 материјали
  • 0 нови материјали
  • 471 корисници
  • 4 нови корисници